plenfrde

 

Rozdział 1.

Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

§1.

 1. Ogół mieszkańców miejscowości Otnoga i Zawiaty stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Otnoga, zwany dalej Sołectwem.
 2. Teren działania sołectwa obejmuje następujące miejscowości : Otnoga i Zawiaty

§2.

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Czarna Dąbrówka, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach określonych w niniejszym statucie.
 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
 • Statutu Gminy Czarna Dąbrówka
 • niniejszego statutu.
 1. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

Rozdział 2.

Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej

§3.

Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych Gminie.

§4.

 1. Organami Sołectwa są:
 • Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym, zwane dalej Zebraniem.
 • Sołtys, który jest organem wykonawczym.
 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 do 5 osób - o liczbie jej członków decyduje Zebranie.
 2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 16 i § 22 niniejszego statutu.
 3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Solecką.
 4. Zebranie może powołać stałe i doraźne komisje, określając zakres ich działania.

 

§5.

Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa.

 

§6.

Do kompetencji zebrania należy:

 • uchwalanie kierunków działania Sołectwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego lub zadań w ramach funduszu sołeckiego,
 • opiniowanie spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
 • wybieranie i odwoływanie Sołtysa. Rady Soleckiej,
 • występowanie z wnioskami do Rady Soleckiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.

§7.

Do obowiązków Sołtysa należy:

 • realizowanie zadań wytyczonych przez zebranie,
 • inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców, a w szczególności:
 1. gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,
 2. kultury współżycia społecznego mieszkańców,
 3. wzajemnego szacunku,
 4. kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia.
 • podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
 • organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej,
 • zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
 • podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy warunków bytowych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym uczestniczenie w odbiorach robót i potwierdzanie wykonania prac porządkowych w Sołectwie,
 • zwoływanie zebrań i przygotowywanie projektu porządku obrad,
 • przygotowywanie projektów uchwał zebrania,
 • wspomaganie Rady Gminy i Wójta w realizacji podjętych zadań,
 • występowanie w imieniu mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta.
 • wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców służący poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie.
 • uczestnictwo w naradach Sołtysów, zwoływanych przez Wójta.
 • zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • opracowywanie i przedkładanie zebraniu projektu preliminarza budżetowego i programu swojej pracy,
 • współpraca z radnymi Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa.
 • prowadzenie dokumentacji Sołectwa, gromadzenie i udostępnianie otrzymanych dokumentów.

§8.

 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania.
 2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
 4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniu przewodniczy Sołtys.
 5. Radni Sołectwa winni być informowani o terminach posiedzeń Rady Sołeckiej.
 6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

§9.

Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział 3. Zebranie wiejskie

§10.

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§11.

Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

 • z własnej inicjatywy.
 • na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 • na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§12.

 1. I. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyć się w terminie 14 dni, chyba że mieszkańcy proponują termin późniejszy.

 

§13.

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostaną o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio jego osoby. Zebranie wiejskie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
 3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
 5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie obsługi zebrania.

§14.

 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

§15.

 1. Obrady zebrania są protokołowane i wraz z uchwałami oraz innymi rozstrzygnięciami i lista obecności przekazywane są do Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od daty zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

2.Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

 1. Zwołujący zebranie podaje do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) rozstrzygnięcia podjęte przez zebranie w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

 

Rozdział 4.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§16

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt na termin przypadający nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.
 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
 3. Porządek obrad zebrania w sprawie wyborów powinien zawierać w szczególności:
 • sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 • dyskusję nad sprawozdaniami.
 • powołanie komisji skrutacyjnej,
 • zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 • przeprowadzenie tajnego głosowania.
 • ogłoszenie wyników.

§17.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 3. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim oraz czynne i bierne prawo wyboru na sołtysa i do rady sołeckiej posiadają pełnoletni mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze na stale zamieszkujący na obszarze danego sołectwa.
 4. Spis wyborców sporządza się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.
 5. Nie mają prawo wybierania osoby:
 6. ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu,
 7. pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.

§18.

 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.
 2. Członkiem komisji nic może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
 3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
 4. Do zadań komisji należy:
 • przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów.
 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 • przygotowanie kart do głosowania poprzez: wpisanie imion i nazwisk kandydatów. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Gminy,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ustalenie wyników wyborów,
 • sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie.

Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§19.

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
 3. W drugiej kolejności należy ustalić w głosowaniu jawnym liczbę członków Rady Soleckiej.
 4. Następnie należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i przeprowadzić głosowanie dla wyboru członków Rady Sołeckiej.
 5. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję.
 6. W wyborach Sołtysa głosować można tylko na 1 kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” przy więcej niż jednym kandydacie lub nie postawienie znaku „X” przy żadnym kandydacie powoduje nieważność głosu.
 7. W wyborach członków Rady Sołeckiej wybiera się członków rady sołeckiej w liczbie ustalonej na zebraniu. Postawienie znaku „x” przy większej liczbie kandydatów niż liczba członków rady soleckiej ustalona podczas zebrania lub nie postawienie znaku „x” przy żadnym nazwisku powoduje nieważność głosu.
 8. Nieważne są głosy oddane na kartach całkowicie przedartych, innych niż przygotowane przez komisję skrutacyjną oraz wypełnionych niezgodnie z ustalonymi zasadami.
 9. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.
 10. W przypadku jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej objęcie funkcji przez jednego
  kandydata przeprowadza się ponowne głosowanie, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.

§20

Szczególne przypadki wyboru Sołtysa

 1. W przypadku, gdy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa Sołectwa, wybory przeprowadza się z tym, że kandydat uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania, wyborca głosuje umieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „Tak” lub zamieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „Nie” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 3. W przypadku, gdy jeden zgłoszony kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a także gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Sołtysa Sołectwa, przeprowadza się wybory ponownie w terminie do 6 miesięcy.

 

Rozdział 5.

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§21

Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania, zrzeczenia się lub utraty prawa wybieralności.

§22

 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Osoby, o których mowa w ustępie 1 powinny być zawiadomione w trybie kodeksu postępowania administracyjnego o terminie zebrania, w porządku którego wprowadzony jest punkt dotyczący odwołania.
 3. Osoby, o których mowa w ustępie 1 mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.
 4. Zebranie Wiejskie w porządku którego jest punkt dotyczący odwołania osób wymienionych w ustępie 1 zwoływane jest z inicjatywy Wójta lub na wniosek 1/10 mieszkańców Sołectwa w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§23.

 1. Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji.
 2. Rezygnację z funkcji przyjmuje zebranie.
 3. Zebranie w celu uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.

 

Rozdział 6.

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym

§24.

 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy ( fundusz sołecki).
 2. Wysokość funduszu soleckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.
 3. Zasady przekazywania środków budżetowych nie objętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała.

 

§25.

 1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazane odrębnymi uchwałami Rady Gminy do korzystania w ramach zwykłego zarządu:
 • na wniosek zebrania.
 • z inicjatywy Wójta.
 1. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego
  ilościowo - wartościowego oraz oświadczenia Sołtysa o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za
  powierzone mienie i zobowiązania do:
 • dbałości o nie,
 • rozliczenia się z niego,
 • w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego - niezwłocznego naprawienia szkody.
 1. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego
  zarządu, polegające na:
 • załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
 • utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia,
 • zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy.

§26.

Dochodami Sołectwa mogą być również:

 • dobrowolne wpłaty ludności.
 • środki pochodzące z darowizn,

 

§27.

Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy

 

Rozdział 7.

Nadzór nad działalnością Sołectwa

§28.

 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Działalność finansowa Sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Rady Gminy i Wójta Gminy.
 • Organem kontroli i nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
 1. Wójt wspiera Radę Gminy w działaniach kontrolnych i dyscyplinujących.
 2. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4 maja prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

§29.

 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał zebrania w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
 2. Uchwały zebrania sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Wójt i wstrzymuje ich wykonanie.
 3. Uchwała nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być przez Wójta uchylona.
 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 Sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§30.

Do zmiany niniejszego statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalania.

 

Zapraszamy do przeglądania naszej nowej strony internetowej oraz do odwiedzania Jerzkowic, Zawiat, Otnogi i Kłosów - „Krainy Lasów Jezior i Łąk".

Top
Ten serwis internetowy korzysta z plików "cookies" (tzw. "ciasteczek") i podobnych technologii. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim dysku. More details…